1. Lietotie termini

1. Pārdevējs – kofe.lv (SIA „BaltCoffee SK”);

2. Pircējs – fiziska pilngadīga persona, kas iegādājas preces no pārdevēja, nepilngadīga persona (no 14 līdz 18 gadiem), kam ir vecāku vai aizbildņa atļauja (izņemot gadījumus, kad viņš/viņa norēķinās no saviem ienākumiem), juridiska persona vai personas pilnvarotais pārstāvis;

3. Lietošanas noteikumi – līgumi un noteikumi, kas nosaka pircēja un pārdevēja attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību;

4. Pārdošanas-pirkšanas līgums – pārdošanas laikā noslēgts līgums starp pircēju un pārdevēju.

5. E-katalogs – pārdevēja mājaslapa/veikals (kofe.lv) kas ļauj identificēt pircēju, viņa veiktās rezervācijas, kontaktinformāciju, norēķinu un piegādes informāciju;

6. Pasūtījums– pircēja nopirkto preču saraksts.

2. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi ir juridisks documents, kas ir saistošs abām pusēm un kurā ir izklāstītas pircēja un pārdevēja tiesības, pienākumi, pirkšanas un apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas procedūra, pušu pienākumi un citi pārdošanas un pirkšanas noteikumi, kas saistīti ar Pārdevēja preču pārdošanu.

2. Pirms pasūtījuma veikšanas pircējam ir jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un jāapstiprina, ka viņš to ir izdarījis, iesniedzot vajadzīgo informāciju, noslēdzot līgumus un piegādes pieprasījumus.

3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā izmainīt noteikumus atbilstoši likuma prasībām. Pircējs tiks informēts par e-veikala noteikumu izmaiņām.

3. Līguma noslēgšanas brīdis

Līgums starp pircēju un pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad:

1. Pircējs izveido pasūtījumu e-katalogā, iesniedz visu nepieciešamo informāciju, lai būtu iespējams noslēgt līgumu un piegādāt preces, un nospiež pogu “Pasūtīt”;

2. Pasūtot preces pa tālruni, pircējs sniedz visu nepieciešamo informāciju līguma noslēgšanai, noformē pasūtījumu un piegādi.

4. Pircēja tiesības

1. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma un atgriezt preces. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs rakstveidā, norādot preci (-es), kuru (-as) vēlas atgriezt un atgriešanas iemeslu. Saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem ir tiesības uz naudas atmaksu, preces nomaiņu, remontu un/vai kompensāciju, ja preces ir defektīvas vai neatbilst to aprakstam.

2. Pircējs var izmantot savas tiesības, kas noteiktas 4.1. pantā tikai gadījumā, ja prece ir bojāta, tās izskats nav būtiski mainīts vai tā nav tikusi lietota.

3. Gadījumā, ja pircējs ir iegādājies preces no Pārdevēja un saskaņā ar 4.1. panta noteikumiem vēlas atsaukt konkrētas (-u) preces/preču pirkšanas un pārdošanas līgumu, viņam ir jāatgriež visas preces Pārdevējam. Gadījumā, ja vismaz viena no atgrieztajām precēm neatbilst prasībām, kas minētas 10.3. pantā, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atgrieztās preces.

5. Pircēja pienākumi

1. Pircējam ir jāsamaksā par precēm un tās jāpieņem saskaņā ar kārtību, kādu nosaka šie noteikumi.

2. Veicot pasūtījumu e-katalogā, pircējs apņemas ievērot šos noteikumus, e-katalogā minētos nosacījumus un Latvijas tiesību aktus.

6. Pārdevēja tiesības

1. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt pasūtījuma minimālo apjomu, proti, minimālo summu, par kādu tiks veikta bezmaksas preču piegāde. Šo summu ir jānorāda piegādes nosacījumos.

2. Ja pircējs mēģina apdraudēt e-kataloga stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai ierobežot pircēja piekļuvi e-katalogam.

3. Pēc pasūtījuma veikšanas neskaidrību gadījumā par pasūtījumā sniegto informāciju pārdevējs sazinās ar klientu, izmantojot sniegto kontaktinformāciju. Ja pārdevējam neizdodas sazināties ar pircēju trīs (3) darba dienu laikā, pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma pircējam.

7. Pārdevēja pienākumi

1. Pārdevējs piekrīt ļaut pircējam izmantot e-kataloga pakalpojumus, pamatojoties uz šiem noteikumiem un e-katalogā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. Pārdevējs apņemas ievērot pircēja privātumu un tiesības uz viņa/viņas personīgo informāciju un apstrādāt pircēja personas datus tikai saskaņā ar noteikumiem un kārtību, kas noteikta Latvijas likumdošanā.

3. Pārdevējs piekrīt piegādāt preces, kuras pircējs pasūtījis, uz adresi, kas norādīta šo noteikumu 8. nodaļā minētajā kārtībā.

4. Ja pārdevējs nespēj piegādāt pasūtīto preci pircējam īpašu apstākļu dēļ, viņš apņemas piedāvāt pircējam citu preci, kas ir pēc iespējas līdzīgāka pasūtītajai precei. Ja pircējs atsakās pieņemt līdzīgo preci vai arī citu preci ar līdzīgiem parametriem, pārdevējs piekrīt atgriezt pircējam samaksāto naudu trīs (3) darba dienu laikā, ja maksājums par preci jau ir veikts.

5. Ja pircējs izmanto šo noteikumu 4.1. un 4.3. pantā minētās tiesības, pārdevējs piekrīt atdot pircēja samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no atgriezto preču saņemšanas dienas.

8. Preču apmaksas kārtība un termiņi

1. Pircējs var norēķināties par precēm šādos veidos:

 • apmaksa skaidrā naudā (veikalā “BaltCoffee SK” pec adreses Brīvības gatve 224, Rīgā,LV-1039);
 • apmaksa ar debetkarti vai kredītkarti (VISA, Mastercard);
 • apmaksa ar PayPal;
 • apmaksa ar lojalitātes kuponu, ievadot kupona kodu pasūtījuma veikšanas brīdī;

2. Lojalitātes jeb atlaižu kupons

 • Atlaižu kupons ir burtu vai ciparu kombinācija, ar kuru preces kofe.lv var iegādāties ar atlaidi!
 • Atlaižu kuponam ir noteikts derīguma termiņš, kurš ir norādīts informācijā, kas tiek atspoguļota blakus atlaižu kuponam.
 • Lojalitātes kuponu var ievadīt pirkumā grozā. Pec kupona ievadīšanas atlaižu kodu vietā, nospiediet “Piemērot kuponu”. Jums būs piešķirta atlaide.
 • Atlaižu kuponu var saņemt no kofe.lv, par kuru klients var tikt informēts sociālajos tīklos, e-pastā, SMS, mājaslapā utt.
 • Viena pirkuma var izmantot tikai 1 atlaižu kodu.

3. Preču piegāde un saņemšana

 • piegāde līdz Omniva pakomātiem;
 • piegāde Latvijas Pasts nodaļās;
 • bezmaksas saņemšana mūsu veikalā “BaltCoffee SK” pec adreses Brīvības gatve 224, Rīgā, LV-1039;

4. Preču piegāde:

1. Pircējs izvēlas Omniva pakomātu/Latvijas Pasts nodaļu un preces tiks piegādātas 1 līdz 5 darba dienu laikā (pec Omnivas/Latvijas pasts noteiktas kartības)

2. Ja pircējs (vai viņa norīkotā persona) nevar pieņemt preces vai ja preces tiek piegādātas uz pircēja norādīto adresi, taču tā ir norādīta nepareiza, pircējam nav tiesību izvirzīt nekādas pretenzijas pret pārdevēju par preču piegādi.

3. Pārdevējs vai viņa pilnvarotais pārstāvis piegādātas preces.

4. Pārdevējs nekad nav atbildīgs par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces nav piegādātas pircējam vai nav piegādātas laikā pircēja vainas dēļ vai apstākļu dēļ, ko izraisījis pircējs.

5. Preču piegādes fakts tiek apstiprināts ar Omnivas/Latvijas Pasts noteiktām procedūrām.

6. Saņemot preci pārdevēja veikalā, pircējs apliecina preču saņemšanas faktu ar parakstu uz pārdevēja dokumenta.

7. Ja sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai kā citādi ārēji bojāts), prece (-es) ir bojāta (-as) un/vai nav atbilstoša (-as), pircējam par to ir jāinformē Omniva vai Latvijas Pasts un jāveic foto fiksācija.

8. Ja pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības pret pircēju par preču bojājumiem, ja šādu pārkāpumu rašanās pamatā nav ražotāja kļūdas vai neatbilstības un ja šīs neatbilstības ir iespējams konstatēt preču ārējās pārbaudes laikā.

9. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

1. Saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem ir tiesības uz naudas atmaksu, preces nomaiņu, remontu un/vai kompensāciju, ja preces ir defektīvas vai neatbilst to aprakstam.

2. Pārdevējs nav atbildīgs, ja e-katalogā redzamās preces krāsa, forma vai kādas cits parametrs neatbilst faktiskajam preces izmēram, formai un krāsai, pateicoties pircēja izmantotā displeja funkcijām.

3. Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo patērētāju tiesības, kuras nosaka likums, ja viņi iegādājas sliktas kvalitātes preces vai pakalpojumus.

4. Atgriežot preces, pircējam ir jāsazinās ar pārdevēju, lai uzsāktu atgriešanas procesu. Ja prece tiek atgriezta, pārdevējs piekrīt pieņemt šādu preci un aizstāt to ar līdzīgu vai atbilstošu preci. Ja pārdevējam nav līdzīgas preces vai klients nevēlas preces maiņu, pārdevējs atgriež pircējam naudu, kas tika samaksāta par doto preci. Atgriešanas izmaksas vienmēr sedz pārdevējs.

10. Preču atgriešana un apmaiņa

1. Saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem ir tiesības uz naudas atmaksu, preces nomaiņu, remontu un/vai kompensāciju, ja preces ir defektīvas vai neatbilst to aprakstam. Turklāt, ja pircējs kādu iemeslu dēļ nav pilnībā apmierināts ar savu pirkumu, viņš var iegādātās preces bez maksas atgriezt pārdevējam 14 kalendāro dienu laikā pēc piegādes brīža.

2. Lai atgrieztu preci (-es) gadījumos, uz kuriem attiecas noteikumu 10.1. pantā minētais, pircējam ir jāsazinās ar pārdevēju un jāiesniedz rakstisks pieprasījums par preču atgriešanu. Tas jāveic saskaņā ar noteikumu 4.2. pantu.

3. Atgriežot preci pārdevējam, ir jāievēro sekojoši nosacījumi:

 • Atgrieztajai precei ir jābūt tās oriģinālajā iepakojumā (Šis punkts nav piemērojams, ja tiek atgrieztas preces ar trūkumiem);
 • Prece nedrīkst būt bojāta pircēja vainas rezultātā;
 • Precei ir jābūt nelietotai, pārdošanas izskatam atbilstošai (nebojātas etiķetes, aizsargplēve utt.) (Šis punkts nav piemērojams, ja tiek atgrieztas preces ar trūkumiem);
 • Atgrieztajai precei ir jābūt visām tām pašām detaļām, kādas bija iepakojumā, pircējam saņemot preci.
 • Atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz preces iegādes dokuments un rakstisks pieprasījums par preču atgriešanu;

4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces, ja pircējs neievēro preču atgriešanas kārtību, kas noteikta šajā pantā.

5. Atgriežot preces, pircējam ir jāsazinās ar pārdevēju, lai uzsāktu atgriešanas procesu. Ja prece tiek atgriezta, pārdevējs piekrīt pieņemt šādu preci un aizstāt to ar līdzīgu vai atbilstošu preci. Ja pārdevējam nav līdzīgas preces vai klients nevēlas preces maiņu, pārdevējs atgriež pircējam naudu, kas tika samaksāta par doto preci. Atgriešanas izmaksas vienmēr sedz pārdevējs.

6. Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

7. Naudas summa par atgrieztajām precēm vienmēr tiek pārskaitīta ar pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.

11. Personīgā informācija

1. Veicot pasūtījumu, pircējam ir jāsniedz personīgā informācija, kas ļauj pārdevējam identificēt pircēju, lai piegādātu pasūtījumu un lai vajadzības gadījumā būtu iespējams sazināties ar pircēju par nepieciešamo papildu informāciju, vai lai izmantotu pircēja informāciju tiešā mārketinga nolūkiem (ar pircēja atļauju).

2. Veicot pasūtījumu, pircējs piekrīt, ka saziņa, kas nepieciešama preces piegādei, noritēs, izmantojot pircēja norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru.

3. Ja pircējs vēlas, lai viņa e-pasta adrese vai tālruņa numurs vairs netiktu izmantots tiešā mārketinga nolūkiem, par to ir jāinformē pārdevējs.

4. Pārdevējs apliecina, ka pircēja personas dati tiks apstrādāti tikai preču pirkšanas nolūkos, kā arī tiks izmantoti tiešā mārketinga mērķiem (ja vien pircējs nepaziņo, ka viņš nevēlas, lai viņa personas dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga nolūkiem, kā tas minēts šo noteikumu 11.3. pantā). Pārdevējs piekrīt neizpaust pircēja personas datus trešajām pusēm, izņemot pārdevēja partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus pakalpojumus saistībā ar pircēja pasūtījumu. Visos citos gadījumos pircēja personas datus trešajām personām pārdevējs drīkst atklāt tikai saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteikto.

5. Personas dati, kurus pircējs nosūta pārdevējam no savas kredītkartes vai debetkartes konta banku sistēmās, tiek droši apstrādāti, izmantojot drošas datu pārraides SSL (Secure Socket Layer) sertifikātus. Pircēja izmantotās bankas uzņemas pilnu atbildību par šiem personas datiem.

6. Pircējam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kā viņa personas dati tiek apstrādāti, lai varētu regulēt, atcelt vai nepiekrist savu datu apstrādei.

7. Lai nodrošinātu pircējam pilnvērtīgu e-kataloga funkcionalitāti, pārdevējs saglabā noteiktu informāciju pircēja datorā (ierīcē), ko sauc par sīkfailiem. Pārdevējs izmanto saglabāto informāciju, lai identificētu pircēju kā iepriekšējo e-veikala apmeklētāju, viņam ir pieejama informāciju par izdarītajiem pirkumiem, kā arī šī informācija nodrošina mājaslapas apmeklējumu statistikas saglabāšanu. Pircējam ir iespēja pārskatīt informāciju (sīkfailus), ko pārdevējs saglabā, un pircējs var izdzēst daļu vai visus saglabātos sīkfailus. Tāpat arī pircējam ir tiesības iebilst pret informācijas (sīkfailu) ierakstīšanu un izmantošanu savā datorā (ierīcē), taču šajā gadījumā dažas e-kataloga funkcijas pircējam var nebūt pieejamas. Pircējs, piekrītot sīkfailu lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka informācija tiek saglabāta viņa datorā (ierīcē). Pircējs jebkurā brīdī var atcelt savu piekrišanu, izmainot savas pārlūkprogrammas iestatījumus vai nosūtot pieprasījumu pārdevējam.

8. Jebkurš pieprasījums vai rīkojums, kas saistīts ar personas datu apstrādi, pircējam ir jāiesniedz pārdevējam rakstiski. Pārdevējam, saņemot šādu pieprasījumu vai rīkojumu, rakstiski jāatbild pircējam ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā.

9. Pircējs nedrīkst izmantot e-kataloga pakalpojumus, ja viņš nepiekrīt šajā sadaļā minētajiem noteikumiem, kas attiecas uz personas datu aizsardzību.

12. Atbildība

1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto personas datu pareizību. Ja pircējs nenorāda noteiktus personas datus, pārdevējs nav atbildīgs par izrietošajām sekām un ir tiesīgs prasīt no pircēja tiešo zaudējumu atlīdzību.

2. Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas e-veikala (kofe.lv) lietošanas laikā.

3. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumā, ja pircējs, neraugoties uz pārdevēja ieteikumiem, nav iepazinies ar šiem noteikumiem, lai gan pircējam tika nodrošināta tāda iespēja.

4. Ja pārdevēja e-katalogā ir saites uz citiem uzņēmumiem, organizācijām vai privātpersonu tīmekļa vietnēm, pārdevējs nav atbildīgs par tur izvietoto informāciju vai darbībām; pārdevējs neuzrauga un nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un privātpersonas.

5. Pārdevējs nav atbildīgs par pircēja un pārdevēja partneru savstarpējām saistībām, kuru pakalpojumus izmanto pircējs.

6. Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei par tiešiem zaudējumiem.

13. Nobeiguma noteikumi

1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.

2. Latvijas tiesību akti attiecas uz visām tiesiskajām attiecībām, kas izriet no šajā dokumentā minētajiem noteikumiem.

3. Visas domstarpības, kas izriet no šo noteikumu izpildes, ir jārisina sarunu ceļā. Ja vienošanos sarunu ceļā nav iespējams panākt, strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.